Ẩn phân vùng EFI trong Windows

Trong bản cập nhật Windows 10 1803, phân vùng EFI (phân vùng dung lượng 200 – 300MB để boot win UEFI) sẽ bị hiện lên rất khó chịu.

Mở cmd dưới quyền Administrator, gõ:

Nhìn danh sách các phân vùng, chọn phân vùng EFI (chẳng hạn nó có tên là ổ M, trên máy bạn có thể khác)

Xoá drive letter là M đi:

Mở Registry, tìm đến

Nhìn sang bên phải, xoá bỏ key:

Restart lại máy

-Nguồn -hoctapit.com